Общи Условия за използване на сайта

Условия за използване  на уеб страницата

 

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УЕБ СТРАНИЦА ПРЕДИ  ИЗПОЛЗВАНЕТО Й И/ИЛИ ПРИДОБИВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е МАТЕРИАЛИ , ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕЯ, ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ ЧРЕЗ НЕЯ.

БГ Къмпинг  предлага достъп до информационна база от ресурси в областта на къмпингованто и други области  чрез предоставяне на платформа наречена уеб страница. Информацията на уеб страницата  може да бъде както  собственост на БГ Къмпинг, така  и предоставена индиректно посредством активна връзка (Линк) към други уеб страници, за достоверността на които БГ Къмпинг не носи отговорност. Собственици на други уеб страници могат да рекламират своите продукти и/ или услуги директно на уеб страницата на БГ Къмпинг, за точността и изпълнението на които ние( БГ Къмпинг) също не носим отговорност.   

Използвайки тази уеб страница, вие( Потребителят на тази уеб страница)  се съгласявате с правилата и условията описани по – долу  и заявявате и гарантирате на БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и/или агенти, че вие  имате правото да се съгласите с настоящите правила и условия дали лично или от името и за сметката на друго юридическо или физическо лице, на което вие сте законен представител, агент или работник (служител), в случаите когато вие сте в тази си функция на представител, агент или работник (служител) . Моля отбележете, че тези правила и условия подлежат на промяна, така че  ние ви съветваме да ги четете редовно.

Ако продължите да посещавате и използвате тази уеб страница, след като са публикувани каквито и да е промени в Общите условия, се счита че вие сте се съгласили с всички тези промени. Отговорността  за проверка за някакви  промени в правилата и условията на тази уеб страница е ваша.  В случай, че не сте съгласни с настоящите правила и условия, моля нито посещавайте, нито използвайте по какъвто и да е начин страницата, услугите, продуктите и информацията разположена на нея.

Общи правила и политика

 
Тези Общи правила и политика, определят  условията и правилата, които регулират използването на този уеб сайт. Въпреки това, някои части на този уеб сайт са уредени чрез допълнителни правила и условия, някои от които произхождат, но не се ограничават, до определено законодателство. Така например е уредена нашата политика по отношение на това  как се събира и обработва “лична информация” предоставена от вас посредством този уеб сайт. Тези отделени правила и условия, са в допълнение към тези условия и правила, които регулират достъпа и употребата на този уеб сайт, всяко съдържание, материали или информация, предоставена от БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества, агенти на/от този уеб сайт ( “Съдържание”) и всяка е-мейл кореспонденция между нас.
Привилегията да имате достъп и да допринасяте за този уеб сайт е обект на продължително спазване на тези правила и условия. Използвайки този уеб сайт, вие, се съгласявате да бъдете обвързани с правилата и условията по-долу и всички приложими допълнителни условия, приложими за определени секции на този уеб сайт, както и всички приложими международни, национални, федерални, държавни и местни закони и наредби. Освен ако не е изрично предвидено друго, съдържанието предлагано в рамките на този уеб сайт не представлява предложение или покана за провеждане на бизнес във всяка юрисдикция. Лица които посещават или използват този уеб сайт, трябва да се уверят, че в законите на страната им  позволяват да осъществяват достъп до информацията тук или в противен случай да се въздържат от достъпа до уеб сайта.

Отказ от гаранции

 

Използването и достъпът до този уеб сайт е ваша отговорност. Ползването и достъпа на този уеб сайт е без гаранция от какъвто и да е вид, както и всички материали на този сайт се предоставят “както са”. До най-пълна степен, допустима от приложимото право, БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти чрез  настоящото се отказват от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не  ограничени   до гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, заглавие, както и липса на посегателство към трети страни.

Докато БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти правят всичко възможно, за да включат точна и вярна информация на този уеб сайт, ние не предоставяме никакви гаранции по отношение на точността, адекватността, пълнотата, навременността или пригодността за определена цел на съдържанието  включено  в този уеб сайт или такова, произтичащо от информация на уеб сайтове на трети страни или надеждността  на източниците. Възможно е да има или може да  няма технически неточности или печатни грешки, съдържащи се в този уеб сайт, и ние ще коригираме тези елементи по наша преценка, тогава когато ги открием. БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти не поемат отговорност като цяло или отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на този уеб сайт. Не е гаранция, че определени целеви резултати могат да бъдат получени чрез използването на този уеб сайт.

Ние не гарантираме, че уеб сайта или  сървъра който го поддържа са свободни от вируси или други вредни компоненти. Ваша е отговорността да се поддържате резервни файлове (backup files) адекватно и да актуализирате антивирусния си софтуер с цел да се защити цялостта и сигурността на вашата компютърна система. Ако, в резултат на директно или индиректно използване на този уеб сайт, установите, че вашето оборудване изисква обслужване или замяна, вие приемате, че ние не сме отговорни за всички направени разходи.

Ограничение на отговорността

Вие изрично разбирате и се съгласявате, че БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти , не  носят отговорност за преки, непреки, случайни, специфични, наказателни, специални или примерни вреди, включително, но не само, по отношение на  обезщетение за пропуснати ползи, репутация , употреба, данни или други нематериални загуби, независимо дали на базата на нарушение на договор или гаранция, закононарушение (включително небрежност), продуктова отговорност, договор или по друг начин (дори и ако сме били уведомени за възможността от такива щети), произтичащи от: (I) използването или невъзможността да ползвате този сайт; (II)  разходите за доставка на стоки и услуги заместител, произтичащи от всички стоки, данни, информация и услуги, закупени или получени, получени съобщения  или сделки, сключени чрез или от този уеб сайт; (III) неоторизиран достъп до или промяната на вашите  данни; (IV) изявления, реклами  или действия  от трета страна, на този уеб сайт, или (в) всеки друг въпрос, свързан с този уеб сайт или използването му.

БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти поемат  единствено отговорност за услугите и продуктите, които те предоставят, като размера и ограничението на нашата отговорност  за конкретните продукти и услуги е описана в съответните договори за предоставяне на услуги и/или продажба на продукти. Същите се сключват отделно в писмена и/или електронна форма съобразно законодателството на страната на чиято територия се сключват и  се считат за сключени и се изпълняват съгласно правилата и условията описани в тях.

Връзки към уеб сайтове на трети страни

 

Ние може да предоставим, активни връзки (линкове) към други уеб сайтове или ресурси. Ние нямаме контрол над тези страници и ресурси, и не предоставяме  никакви гаранции за съдържанието и материалите на разположение на тези същите. Ние не сме отговорни за достъпността до такива външни сайтове и ресурси, и не може да носим  отговорност, пряко или косвено, за всякакви щети или загуби, причинени от или във връзка с използването на или надежността на всяко съдържание и материали на разположение на такива външни сайтове и ресурси.

Чрез свързване към уеб сайт на трета страна, или бивайки цел на линк на трета страна, не може да се счита че БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти препоръчват  продукти или услуги, предлагани от тези  уеб сайтове на трети страни. Ние не сме отговорни, по подразбиране  или пряко, по отношение на точността и надеждността на информацията, която се търси, пряко или непряко, разположена на  уеб сайтове на трети страни. Свързването към или от която и да е уеб страница на трета страна или  в последствие към или от други уеб страници е на ваш собствен риск.

Права върху интелектуалната собственост

 

Съдържанията на  този уеб сайт са защитени от законите  за интелектуална собственост, и те се считат  собственост на БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти или на трети страни. Тези права на интелектуална собственост включват, но не са ограничени до, патенти, търговски марки, търговски наименования, изобретения, авторски права, (регистрирани и нерегистрирани) права върху дизайн, бази данни, или ноу хау и всякаква друга интелектуална собственост, свързани с уеб страницата, съдържанието, и продуктите и/или услугите на БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти  и трети лица.

Съдържанието  на сайта не може да се използва (освен в случаите, предвидени в тези Общи условия, приложимите правила и условия, свързани с тази част на този уеб сайт, или всички допълнителни условия или лицензи, които ние  сме посочили като  приложими към такова съдържание), без предварителното писмено разрешение на БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества или агенти  или на трето лице, собственик на правата върху конкретната интелектуална собственост, за която става въпрос. Нищо от съдържанието на  този уеб сайт не следва  да се тълкува като предоставяне на вас, вашите представители или служители  на лиценз или писмено разрешение за използване на съдържанието или правата на интелектуална собственост.

Вие може да използвате съдържанието, но само ползвайки  достъп до този сайт, съобщавайки за наличието на сайта на трети лица,  да печатате и разпространявате копия  на всяко съдържание публикувано на сайта, но във всички случаи, само за ваша лична, обществена или в полза на трети лица   нетърговска употреба, при условие, че се придържате и не  променяте каквото и да е авторското право и други права на собственост, съдържащи се в съдържанието, освен ако не е изрично предвидено по-горе. Всички права са запазени.

БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти не ви разрешават  да разпространявате, променяте, предавате, употребявате повторно,  доразвивате  преработвате или използвате съдържанието на уеб сайта или други съдържания за  търговски цели, включително текст, изображения, аудио или видео, които могат да бъдат предоставени в него или посредством активна връзка към други сайтове. Неразрешеното използване на правата върху интелектуалната собственост, съдържанието на уеб сайта или друго съдържание е строго забранено. Моля, имайте предвид, че ние ще силно ще следим спазването на правата върху интелектуалната ни собственост в максимална степен на приложимото право.

БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти не Ви гарантират, че използвайки  съдържанието на сайта  или такова допълнително показано на него или достъпно чрез активна връзка  няма да  нарушава интелектуалната собственост или други права на трети лица.

 

Търговски марки

 

Търговските марки, лога, марки за услуги, заглавия и графики и графични интерфейси (като цяло наричани “Търговски марки”) показани на този уеб сайт, включително следните –  лого и БГ Къмпинг ( на Български език ) и BG Camping ( на Английски език) заглавия

са търговски марки на БГ Къмпинг.  Всички други търговски марки, фирмени знаци, марки за услуги, заглавия и графики и графични интерфейси изобразени тук са собственост на съответните страни. Нищо, съдържащо се в този уеб сайт не трябва да се тълкува, че ви предоставя  на вас, или на всяка друга страна, косвено, пряко или по друг начин, какъвто е да е лиценз или право на ползване на всички запазени марки показани на този уеб сайт без писменото разрешение на БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества или агенти или такива на трети лица, които могат да притежават търговски марки показани на или във връзка с този уеб сайт. Вашата злоупотреба със запазени марки показани на този уеб сайт, или всяко друго съдържание на този уеб сайт, освен в случаите, предвидени в този документ, е строго забранено. Използването на всякакви БГ Къмпинг марки, както и метазаглавия  върху други уеб сайтове също е строго забранено, без изричното ни писмено съгласие.

Неоторизиран достъп, Използване или Модификация

 

Достъпът до и използването на защитени с парола и / или зони със защитена информация на уеб сайта е ограничено само до оторизираните  потребители. Неупълномощени лица  опитващи се  да получат достъп до тази информация или на тези зони на уеб сайта, могат да бъдат обект на съдебно преследване.  Не е разрешено прехвърлянето на  всякакви файлове, програми или електронна поща, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, или други компютърни програмни съчетания, които могат да навредят, разтроят работа на, извличат информация от, или представляват  голяма тежест за този уеб сайт, неговите файлове, или тези на неговите потребители. Вие не можете да осъществявате достъп до или да навлизате в зони на сайта, които не са публични или да поставяте други  потребители или на техните файлове без изричното, писмено разрешение на БГ Къмпинг. Нямате право да събирате по какъвто и да е начин информация за други лица, включително и електронна поща адреси. В противен случай това може да бъде обект на криминално престъпление съгласно законодателството на съответната стана и допълнително ще бъдете подведени под съдебна отговорност от страна на БГ Къмпинг за кражба на информация.

Вие не можете да прекопирате визията, съдържанието, дизайна и други специфики на този уеб сайт  с цел  объркването на потребителите или за каквато и да е друга цел без изричното, писмено разрешение на БГ Къмпинг. Вие може да посочвате активни връзки (линкове) на други уеб сайтове насочени към началната страница на този уеб сайт. Въпреки това, първо трябва да получите предварителното писмено съгласие на БГ Къмпинг или негово дъщерно дружество в случай, че желаете  да посочите активни  връзки  към други страници, съдържащи се този уеб сайт, освен ако тяхната политика не позволява това. Отговорността за посочването на такива линкове на вашият сайт и проверката на конкретната политика на сайта, обект на лика, е изцяло ваша.

Приложимо право и юрисдикция

 

Тези условия и правила (и други условия, приложими към определен раздел на този уеб сайт), както и отношенията между БГ Къмпинг, неговите дъщерни дружества и агенти  и Вас ще се ръководи от законите на  Република България. Всяко правно действие по отношение на тези условия и правила, или на този уеб сайт, трябва да бъдат внесени в рамките на една (1) година от възникването на събитието  в съд на територията на Република България.

Приложимост

 

Ако някоя част от тези условия и правила (или други условия, приложими към раздел на този уеб сайт) се установи  за невалидна от компетентен съд, в конфликт или по друг начин негодна за приложение, то следва да се счита за изменена така, че да се постигне  колкото в  възможно най-близък ефект, до тази, първоначално изготвената част. Всяко невалидна или неприложима част трябва да се тълкуват колкото е  възможно най-конкретно, за да повлияят колкото е възможно най- много на споразумението. Всички останали незасегнати точки на тези условия и правила, остават в пълна сила.

Всички права, които не са изрично предоставени по друг начин от това споразумение са резервирани от www.bgcamping.com, неговите дъщерни дружества и агенти.

© Copyright 2009 – 2013   БГ Къмпинг  Всички права запазени.

 

Comments are closed.

  Tyxo.bg counter 
Copyright БГ Къмпинг  2009 - 2017